Archív
A.H.Škultétyho 
Velký Krtíš
VEĽKÝ
Základná škola
Aktivity v školskom roku 2012/2013
Zapojili sme sa do pochodu masiek mestom
Aj keď Halloween má svoje korene v Írsku, konáre tohto sviatku sa rozrástli po celom západnom svete a plody v podobe vyrezávaných tekvíc, strašidelných masiek a strašenia každého druhu sa stávajú tradíciou aj u nás. Večer 30. októbra sa naša škola pridala k pochodu masiek ulicami mesta Veľký Krtíš. K strašeniu sa pridala aj Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, ktorá pripravila zaujímavý program spojený so súťažami. Disciplíny boli naozaj halloweenovské, napríklad najhroznejší výkrik, či najlepšia maska.
Hoci v tomto roku bolo kostýmov pomenej, bolo z čoho vyberať. Fantázia deťom a rodičom, ktorí im s maskami pomáhali, skutočne nechýbala.
Prváci vstúpili do cechu školákov
Škola, ako každá organizácia, má svoju štruktúru a pravidlá, ktorými sa riadi. Spája ľudí so spoločným cieľom - vychovávať a vzdelávať. V minulosti sa spoločnostiam so špecifickými cieľmi hovorilo "cech". Boli zamerané predovšetkým na remeslá, no s určitým nadhľadom by sme aj školu mohli  nazvať cechom. V škole pracujú ľudia, korí ju riadia alebo odovzdávajú svoje vedomosti. Sú to pedagógovia - "cechoví majstri". Žiaci vedomosti prijímajú, tých starších by sme mohli nazvať tovarišmi, mladších učňami. Prváci, ako najmladší žiaci, vstúpili do školského cechu dňa 16.11.2012 slávnostným obradom - pasovaním. Slávnosť začala na Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši, kde sa prvákom prihovoril primátor mesta Ing.Dalibor Surkoš. Naši deviataci pasovali prvákov zelenou vetvičkou. Udalosť zanechala peknú spomienku nielen v deťom, ale aj v ich rodičoch, ktorí si túto dôležitú chvíľu nenechali ujsť. Po slávnosti pani triedne učiteľky odviedli deti do školy. Tu ich čakalo milé prekvapenie. Telocvičňa školy sa premenila na les plný lesných obyvateľov. Prváčikom sa prihovorila pani zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Zuzana Balová. Po príhovore deti zložili sľub a pustili sa do zábavných úloh. Tento deň bol pre prvákov výnimočný, priniesol pekné zážitky a stali sa právoplatnými členmi školského cechu. O zaujímavý program a zorganizovanie celej slávnosti sa postaralo vedenie školy a deviataci so svojimi triednymi učiteľkami. Pozrite si krátke video a fotogalériu. Na chvíľu sa ponorte do príjemnej atmosféry podujatia.

Koniec kalendárneho roka a vianočné sviatky priniesli sviatočnú náladu aj do našej školy. V piatok 21.12.2012 sme boli posledný deň v starom roku v škole a preto sme ho prežili inak ako bežné vyučovacie dni. Chodby školy sa na chvíľu zmenili na malé trhovisko. Deti priniesli zo svojich domácností veci, ktoré už nepotrebujú a ponúkali ich svojim spolužiakom. Drobné užitočné predmety a hračky našli nových majiteľov, ktorým urobili radosť. Zábava bez hudby a tanca by nebolo to pravé, preto si v niektorých triedach urobili diskotéku a zašantili si. Nezabudlo sa ani na príjem tekutín, ktoré bolo potrebné po tanci dodať. Dievčatá ponúkli šálku čaju každému, komu vyschlo v krku. Príjemná atmosféra bola aj v triedach, kde si spolužiaci našli čas na priateľský rozhovor, a nielen o Vianociach. Napokon sme si všetci navzájom popriali "šťastné a veselé!" a rozišli sme sa do svojich domovov vychutnať si naplno najkrajšie sviatky roka a zimné prázdniny.  


Rozlúčili sme sa s rokom 2012

Na ochrane školy sa budú podieľať aj bezpečnostné kamery

V budove našej školy sa denne pohybuje niekoľko stoviek ľudí. Je potrebné, aby sme sa všetci mohli cítiť bezpečne, dbali na pravidlá slušného správania a tiež zabezpečili ochranu majetku školy. Kamerový systém, ktorý sme do prevádzku spustili koncom novembra, by mal byť v tomto smere veľmi nápomocný. Sklenené oči kamier budú monitorovať všetky dôležité priestory školy nepretržite - 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ich cieľom nie je vstupovať do súkromia žiakov alebo zamestnancov, ale v prípade porušenia školských pravidiel, či porušenia iných nariadení a zákonov, umožniť presnú identifikáciu páchateľa. Prínos kamerového systému charakterizovala pani riaditeľka školy Mgr. Vlasta Lunterová: "Očakávame prísnejšie dodržiavanie disciplíny a vnútorného poriadku školy. Zlepšenie správania žiakov počas prestávok, v školskej jedálni, po odchode z tried. Vzhľadom na to, že škola je otvorená verejnosti, hlavne deťom, chceme monitorovať pohyb návštevníkov školy aj mimo vyučovania. Zamedziť vstup do areálu školy osobám,  ktoré tu nemajú dohodnutú mimoškolskú činnosť a v neposlednom rade predísť prípadným krádežiam, či poškodzovaniu majetku. Žiaci i rodičia boli so skutočnosťou, že v škole sú nainštalované kamery, oboznámení. Veríme, že nám to pomôže zabezpečiť bezproblémový chod vyučovania i v popoludňajších hodinách.”


Navštívil nás Mikuláš

Dňa 6. 12.2012 Mikuláš neobišiel ani našu školu. Dokonca navštívil každú triedu na 1. stupni a priniesol deťom darčeky. Deti sa vzácnej návšteve potešili a Mikulášovi zaspievali pesničky alebo zarecitovali básničky. Všetci vieme, že Mikuláš nechodí sám. Aj teraz mu doprovod robili čert a anjel. Hádam neprezradíme tajomstvo, keď napíšeme, že túto tradičnú predvianočnú radosť pre deti pripravilo vedenie školy a v kostýmoch rozprávkových bytostí boli ukrytí deviataci. Potešenie z prijímania, ako aj z rozdávania darčekov, však bolo krásne nefalšované. Viac fotografií

Dopravná súťaž Zebra
Dňa 7.12.2012 sa v Športovej hale vo Veľkom Krtíši uskutočnila dopravná súťaž Zebra pre žiakov krtíšskych základných škôl. Zúčastnila sa jej aj naša škola s družstvom žiakov 1. stupňa, v ktorom bojovali títo žiaci: Erika Herédyová 4.A, Tereza Rimajová 4.A, Ladislav Benyovics 4.A, Roman Slovák 4.A, Michal Virág 4.A, Marián Mázor 4.B, Richard Adamík 4.B, Martin Kyseľ 4.B, Sandra Dudášová 4.B, Daniela Drienovská 4.B. V rôznych súťažných aj zábavných disciplínach si žiaci porovnávali svoje vedomosti o doprave, ale aj šikovnosť a obratnosť.  Najviac sa darilo družstvu zo ZŠ na Ul. J. A. Komenského 4, ktorá skončila získala 1. miesto, druhá bola ZŠ na Ul. Poľnej a na treťom mieste skončili žiaci zo ZŠ Nám. A. H. Škultétyho. Bez ohľadu na to, ako sa súťažiaci umiestnili, vyhral každý. Dobrá nálada, ktorú rozsieval tím Zebra na čele so svojim maskotom, prispela k príjemnej atmosfére a žiaci si navyše zopakovali základné pravidlá, ktorými sa máme riadiť na cestách. Veď ide predovšetkým o naše zdravie...    Viac fotografií


Návšteva predškolákov

V utorok 29. januára navštívili našu školu deti z krtíšskych predškolských zariadení v sprievode svojich pani učiteliek. Pripravili sme pre nich zaujímavé aktivity. Pozrite si foto a video.

Deň 30. január bol pre našu školu dňom otvorených dverí. Rodičia, ktorí majú doma budúcich prvákov a rozhodujú sa, do ktorej základnej školy ich zapíšu, mali možnosť pozrieť si priestory školy a získať informácie, ktoré ich zaujímajú.  


Dňa 31.1. zaplnili telocvičňu našej školy fantastické bytosti z rozprávok a strašidelných príbehov. Nik sa však nebál. Všetci mali dobrú náladu, tak ako to na karnevale má byť. Žiaci 1. stupňa a ich pani učiteľky si takto spríjemnili obdobie plesov a posledný deň školského vyučovania pred polročnými prázdninami. Foto  a Video


Deň otovrených dverí

Karneval

Odovzdanie finančného daru

Dňa 6. februára 2013 navštívil našu školu primátor Mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibor Surkoš a spolu s pracovníkmi mestského úradu Erikou Ľavčokovou a Luciou Zvarovou odovzdali finančný dar žiačke 7. B triedy Lilianke Paučovej.

Zdroje finančného daru tvorili príjmy z vianočného primátorského punča, príjmy z posledného hodinového zárobku v minulom roku zamestnancov z mestského úradu a niektorých ďalších úradov a sociálnej poisťovne. Prispeli tiež žiaci z Obchodnej akadémie v Modrom Kameni a spoločnosť Coca-Cola. Spolu sa vyzbieralo 1330 Eur.

Ďalším finančným darom prispeli žiaci školy, ktorí Lianke prostredníctvom pani riaditeľky darovali zisk z vianočných trhov vo výške 550 Eur. "Naša škola sa do dobrovoľnej zbierky zapojila už piaty rok," povedala riaditeľka ZŠ na Námestí A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši Mgr. Vlasta Lunterová. "V tomto roku sme sa rozhodli, že prispejeme Lilianke Paučovej, ktorá má dlhodobé zdravotné problémy a terapia je finančne náročná. Sme radi, že sa do zbierky zapojili nielen dospelí, ale prispeli tiež žiaci. Aj takouto cestou ich vedieme k empatii a dobrému pocitu z pomáhania druhým."


Zápis do 1. ročníka

V dňoch 8. a 9. februára 2013 sa uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka. V našej škole sme zapísali 79 detí, ktoré sa v septembri stanú našimi žiakmi.

Vedenie školy ďakuje rodičom za dôveru prejavenú našej škole a našim pedagógom. Sme pripravení urobiť maximum pre výchovu a vzdelávanie žiakov. Na prváčikov sa veľmi tešíme...

Od čias, kedy žil Svätý Valentín, prešlo asi 1300 rokov. Bol patrónom zaľúbených a lásku považoval za veľmi dôležité puto. Aj dnes, keď je ľudská spoločnosť závislá na technike a prácu, ba dokonca aj voľný čas si nevieme predstaviť bez prístrojov, je človek ako spriaznená bytosť nenahraditeľným. Kým sa píšu básne a spievajú piesne o láske  a nie napríklad o notebookoch, máme svoje srdcia na pravom mieste. Ak sme v kolotoči dní a povinností na chvíľu pozabudli na svojich najbližších je Valentín príležitosťou vyjadriť im, čo pre nás znamenajú. Osobitný význam má tento deň pre nesmelých, ktorí valentínskym pozdravom majú šancu osloviť lásku svojich snov. V našej škole sme pre valentínske pozdravy pripravili nástenku a krabicu, kde mohli žiaci svoje hrejivé posolstvo zanechať. Pozdravy boli 14. februára prečítane v školskom rozhlase. Adresátmi boli nielen žiaci, ale tiež pani učiteľky, učitelia a zamestnanci školy. Na Valentína odznelo veľa príjemných a pekných slov, ich dotyk na srdci by sme si mali zachovať  po celý rok.


Valentín sa dotkol našich sŕdc

Vynášanie Moreny

V stredu 27. marca, keď sa naša škola spolu so ZŠ na J.A.Komenského rozhodla vyniesť Morenu z mesta, to vonku vyzeralo ako na Vianoce. Snehom boli pokryté ulice, lúky a j okolité kopce a akoby ho nebolo dosť, padali ďalšie vločky. Najvyšší čas skoncovať s Morenou podľa starého zvyku. Na poslednej ceste ju sprevádzalo asi 500 žiakov v doprovode svojich triednych učiteliek. Pri krtíšskom potoku zasievali jej obľúbený "hit" Morena, Morena, kde si prebývala..., potom ju vyzliekli z kroja, vyviedli na most, tam kde ju zapálili a hodili do potoka. Zvyšky slameného tela odniesla voda a my dúfame, že s nimi čoskoro odídu aj posledné zvyšky zimy. Deti sa už na jar veľmi tešia.  


Deň Zeme - 22.apríl

Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovala naša škola zaujímavé aktivity, do ktorých sa zapojili mladší aj starší žiaci. Žiaci 1. stupňa mali možnosť prejaviť svoju tvorivosť kresbou na asfalt. Kreslilo sa na dvore školy aj na cestnej komunikácii pred školou. O bezpečnosť žiakov bolo postarané. Témpu výtvarných prác bola planéta Zem, príroda a životné prostredie. Deti kreslili z nadšením, čo sa dalo zistiť aj z ich tvári. Okrem radosti z tvorby a z pobytu na slnku im tváre "skrášľovali" aj stopy po farebnej kriede....   

Viac fotografií…

Dňa 13. marca sa v našej škole uskutočnilo výchovno-vzdelávacie podujatie Jar v Honte, ktoré bolo zamerané na jarné zvykoslovie v Honte. Bolo spojené bolo s praktickými ukážkami výroby korbáča z vŕbového prútia, ktoré predviedol metodik Hontiansko - ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši Juraj Matiaš o maľovania veľkonočných kraslíc, ktoré prezentovala pani Mgr. Ivana Lešková. Deťom sa podujatie veľmi páčilo a tešia sa na prichádzajúcu jar.

Jar v Honte

Téma aktivít: Sklo, jeho výroba, recyklácia a maľovanie na sklo
Aj tohto roku sa naša škola zapojila do súťaže "Týždeň pre Zem", ktorú vyhlasuje každý rok organizácia Strom života so sídlom v Bratislave. Aktivity súťaže prebiehajú medzi 22.-28. aprílom 2013.

Pri príležitosti svetového dňa Zeme sa deti oboznámili s významom recyklácie skla a jeho úlohou v našich životoch. Do aktivít sa zapojili všetky triedy na II. stupni ZŠ.

5. a 6. ročník

Riešil aktivity I. úrovne náročnosti - vyhľadávali vo svojom okolí čo najstarší predmet vyrobený zo skla spolu s podobným výrobkom vyprodukovaným v súčasnosti - taktiež zo skla. Na pracovných listoch zakrúžkovali, ktoré sklenené výrobky nepatria do triedeného odpadu - kontajnera na sklo, zhotovovali plagát s recykláciou skla a maľovali na sklo.

7., 8. a 9. ročník

Žiaci spracovali históriu výroby skla formou obrázkového príbehu, zisťovali na príslušnom úrade koľko skla sa vyzbiera za rok v ich meste. Ako často sa zelené kontajnery odvážajú a kam toto vyzbierané  sklo ďalej ide na spracovanie (potrebná fotodokumentácia z miestneho úradu).

Žiaci ďalej urobili prieskum vo svojom okolí, aký obal preferujú ľudia na jedenie obedu alebo na pitie nápojov. Zisťovali, či ľudia vedia, že je v obci/meste kontajner na sklo. Zahrali sa na umelcov a pomaľovali ľubovoľný predmet zo skla. Odfotili najzaujímavejší predmet zo skla, ktorý sa vyskytuje v ich okolí.


Fotografie

Maťko:  Bocian nosí bábätka?

Lucka: Ale veď mi už dávno vieme, že sú to naše mamičky!

Maťko: A vďaka nim tu dnes stojíme. Chceme sa im poďakovať.

  Vďaka, mamičky!

Takýto rozhovor odznel v podaní malých moderátorov podujatia pre mamičky. Dňa 7. mája si deti prvého stupňa pod vedením svojich pedagógov pripravili pekný program pre svoje maminy. Podujatie sa konalo na nádvorí školy a hoci sa krátko pred programom obloha mračila, úsmev mám a láska detí k nim akoby oblaky rozohnali. Svedkom pesničiek, milého slova a ladného pohybu teda mohlo byť aj májové slniečko. Tanec v choreografii skúseného tanečníka pána učiteľa Mgr. P. Rechtoríka sa dostal pod kožu nielen žiakom, ale i mamičkám, ktoré v závere podujatia prijali pozvanie do tanca a zatancovali si spolu s deťmi. Žiaci sa takto poďakovali za starostlivosť a pedagógovia ďakujú mamám za to, že si našli čas na návštevu školy.

Vedomostné, či športové súťaže sú medzi žiakmi základných škôl častou aktivitou. Trochu iného charakteru je súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany, kde si žiaci preveria nielen svoje vedomosti, ale aj zručnosť pri rôznych disciplínach zameraných na ochranu zdravia a života človeka. Tohtoročné obvodné kolo sa konalo 19. apríla 2013 v športovo streleckom areáli v Príbelciach.

Medzi súťažné disciplíny patrila napríklad zdravotná príprava, hasenie malých požiarov, rozozná-vanie varovných signálov, ale aj použitie ochrannej masky, streľba zo vzduchovky a iné. Spolu sa súťažilo v 9-tich disciplínach. Družstvo žiakov ZŠ A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši tvorili žiaci  9.C triedy - Jozefína Celíková, Laura Kováčová, Norbert Horn, Frederik Páleník. Títo mladí záchranári získali 1. miesto a putovný pohár. Postúpili do krajského kola. K víťazstvu im pomohli vedomosti a skúsenosti, ktoré získali v záujmovom krúžku Mladý zdravotník.

Vyhrali sme súťaž mladých
 záchranárov

Víťazi s J. Ubrankovičovou, vedúcou krúžku Mladý zdravotník

Darčekový kôš od starostu Príbeliec P.Kollára prevzal F.Páleník

Noc a Andersenom
Podujatie venované narodeniu dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena sa nesie v duchu pozitívneho vzťahu k čítaniu a láske ku knihám. Jeho iniciátorom bola česká knižnica v Uherskom Hradišti. Za 12 rokov existencie sa do tohto úspešného medzinárodného podujatia zapojilo viacero krajín, medzi nimi aj Slovensko. Tohtoročnú Noc s Andersenom v našej škole sprevádzal pestrý a zábavný program. Hlavnými organizátormi aktivít boli pani učiteľka Mgr. A.Dubovská a pán učiteľ Mgr. P. Bobáľ. Žiaci boli rozdelení do skupín a viedli ich ďalší pedagógovia školy. Okrem rôznych športových aktivít sa venovali aj čítaniu kníh, vyskúšali si svoju zručnosť a zapojili sa do vedomostného kvízu. O občerstvenie sa postarali pani kuchárky a svoju provizórne postele si žiaci ustlali v triedach. Pre niekoľko desiatok žiakov a niekoľkých zamestnancov školy bol piatkový pracovný deň dlhší ako inokedy. Príjemné zážitky však za to stáli....
Dňa 21. júna sa v 1.B uskutočnila otvorená hodina. Prišlo sa na ňu pozrieť vedenie školy aj rodičia prváčikov. Dozvedeli sa aké metódy, pomôcky a postupy sa pri pedagogickej práci používajú. Pani učiteľka Mgr. A. Dubovská otvorenú hodinu pripravila naozaj zaujímavo. Nechýbala kolektívna práca žiakov, práca v skupinách, kde sa mohli zapojiť aj rodičia a samozrejme indivuálna samostatná práca žiaka. Pani učiteľka využíva pri práci modernú techniku aj vlastnoručne vyrobené učebné pomôcky. výsledky je prácr najôepšie vidieť na žiakoch, veľká väčšina z nich dosahuje vynikajúci prospech.

Otvorená hodina v 1.B


Archív aktivít

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013