Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Projekt NAPPPA

informácie

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Základné informácie

Súhlas so spracovaním

Zásady spracovania osobných údajov

Poučenie o právach dotknutých osôb

Žiadosť dotknutej osoby

Namietanie spracúvania osobných údajov