kontakt

edupage

Žiacka školská rada

1. Členovia

2. Úlohy žiackej školskej rady

3. Schránka nápadov a odkazov1. ČLENOVIA


4. ročník: Melinda Ďuricová

5. ročník: Michal Hrabčák, Sofia Matiášová

6. ročník: Elisa Harendácsiková, Filip Oravec

7. ročník: Miriam Ďuricová, Jakub Žiga

8. ročník: Samuel Sojka, Maximilián Oravec

9. ročník: Lara Viktória Ondrejková, Marek Barcík


Predseda: Lara Viktória Ondrejková

Podpredseda: Maximilián Oravec, Elisa Harendácsiková

Hovorca: Samuel Sojka

Kultúrny referent (organizácia podujatí): Lara Viktória Ondrejková, Jakub Žiga, Sofia Matiášová

Mediálny referent (rozhlas, stránka školy):  Miriam Ďuricová, Melinda Ďuricová


2. ÚLOHY ŽŠR


Načúvanie spolužiakom, získavanie ich názorov

Prezentovanie názorov žiakov vedeniu a pedagógom

Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom)

Prispievanie k rozvoju školy vlastnými nápadmi

Vytváranie pozitívnej atmosféry v škole

Podpora demokracie v škole

Boj proti šikanovaniu v škole

Zaoberanie sa sociálnymi problémami žiakov

Vzbudenie záujmu žiakov o "veľké témy" (diskriminácia, rasizmus, šport, drogy, zdravý živ. štýl,...)

Propagácia a podpora dobrovoľníckych aktivít v oblasti vzdelávania, kultúry, charity, verejných aktivít


3. SCHRÁNKA NÁPADOV A ODKAZOV


NA ČO SLÚŽI? 

Schránka našich nápadov je tu pre teba, keď potrebuješ pomôcť, zveriť sa, ak máš nejaký nápad na zmenu či kritiku, alebo ak chceš upozorniť na nejaký problém. Napíš to na list a vhoď ho do schránky. Pokiaľ naň čakáš aj odpoveď, podpíš sa a prípadne nechaj na seba mailový kontakt.


KTO ČÍTA ODKAZY?

Odkazy čítajú koordinátorky žiackej školskej rady – Andrejka Gorejová a Katka Balgová a ďalej sa odkazy rozoberú v žiackej školskej rade. V prípade, že bude odkaz priamo adresovaný niektorému z učiteľov alebo riaditeľovi školy, bude im doručený.


SCHRÁNKA MÁ SVOJE PRAVIDLÁ:

svoj nápad, výzvu, kritiku, pochvalu, postreh, sťažnosť, problém, pocit, zážitok daj na papier a vhoď  do schránky

ak čakáš na odpoveď alebo riešenie, napíš na odkaz aj svoje meno a triedu, prípadne mailový kontakt

ak chceš niečo len povedať, nakresliť, zdôveriť sa, pochváliť sa, upozorniť na niečo, podeliť sa o akúkoľvek informáciu, podpisovať sa nemusíš

vhadzuj nápady, ktoré by sa dali zrealizovať

nevhadzuj nevhodné nápady a nepoužívaj vulgarizmy

naša schránka nie je smetný kôš a preto do nej nevhadzuj smeti

v prípade zničenia schránky nápadov, ničíš snahu žiakov, ktorí ju vytvorili a preto poskytni materiál na novú schránku


KDE JU NÁJDEŠ?

Na dolnej chodbe pri vchode do jedálne.