Dotácia na stravu 2021/2022


Informácia pre zákonných zástupcov detí o podmienkach nárokuDňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách"). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré /ktorých:


 žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

 žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

 zákonný zástupca si neuplatňuje nároku na sumu daňového zvýhodnenia


(Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Základnej škole čestným vyhlásením (príloha), že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).


V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:


 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

 čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.


Termín na doručenie potrebných dokumentov Základnej škole je do 30.07.2021 (osobne alebo poštou).


V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Základnú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.


Príloha:

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa…