Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Oficiálne skratky vyučovacích predmetov

Kompetencie riaditeľa školy

Zloženie rady školy

Školský poriadok

Učebný plán

Dokumenty

Všeobecné informácie a pokyny

Žiadosti - formuláre

Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej  dochádzky

Žiadosť o odhlásenie  žiaka zo školy

Žiadosť o prijatie žiaka na povinnú školskú dochádzku

Žiadosť o individuálne vzdelávanie žiaka

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

Žiadosť o osobitné plnenie povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o oslobodenie žiaka od telesnej a športovej výchovy si môžu rodičia vyzdvihnúť na riaditeľstve školy


Vnútorná smernica č. 3/2015 osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky - vzdelávanie v školách mimo územia SR