Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

Projekt NAPPPA

informácie

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Oficiálne skratky vyučovacích predmetov

Kompetencie riaditeľa školy

Zloženie rady školy

Školský vzdelávací program

Dokumenty

Všeobecné informácie a pokyny

Žiadosti - formuláre

Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej  dochádzky

Žiadosť o odhlásenie  žiaka zo školy

Žiadosť o prijatie žiaka na povinnú školskú dochádzku

Žiadosť o individuálne vzdelávanie žiaka

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

Žiadosť o osobitné plnenie povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o oslobodenie žiaka od telesnej a športovej výchovy si môžu rodičia vyzdvihnúť na riaditeľstve školy


Vnútorná smernica č. 3/2015 osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky - vzdelávanie v školách mimo územia SR

Učebné osnovy

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník,