Home

V školskom roku 2022/2023 pracuje na našej škole 71 zamestnancov, z toho 54 pedagogických (2 RD) a 17 nepedagogických. Škola zamestnáva 1 špeciálneho pedagóga,1 sociálneho pedagóga a 1 školského psychológa.


V školskom roku 2022/2023 školu navštevuje 548 žiakov v 23 triedach, z toho 9 tried je na 1. stupni a 14 tried na 2. stupni.

škola