kontakt

edupage

Prihláška do ZŠ

Tu si môžete pozrieť jedálny lístok.

Klára Balgová, Erika Modrovičová, Soňa Štromajerová, Zuzana Szaboová, Mária Colotková

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca jedálne

Petra Balková

Kuchárka

Hlavná kuchárka

Eva Balgová

Marta Chrienová

Pomocné kuchárky

Prosíme rodičov, aby svoje deti odhlasovali z obedov na tel. čísle 0911 272 138.
V prípade, že je linka obsadená, stačí napísať sms. Ďakujeme za pochopenie.

POZOR-zmena v stravovaní!


Informácie pre rodičov


Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ:


Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume určenej podľa VZN Mesta Veľký Krtíš  o určení výšky príspevku pre školy a školské zariadenia zo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš:


a) za obed pre žiaka vo veku od 6 do 11 rokov- 1. stupeň                  1,30 eur

b) za obed pre žiaka vo veku od 11 do 15 rokov- 2. stupeň                1,50 eur


Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:


Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhrádza na mesiac vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci, formou: bezhotovostný prevod alebo cez aplikáciu Edupage modul školská jedáleň, alebo formou trvalého príkazu, platba v hotovosti sa nevykonáva. V prípade ak stravník nebude mať stravu uhradenú, automaticky ho program odhlási zo stravy.


Podľa vyhlášky č.330/2009 § 2 písm. a) zariadenie školského stravovania zabezpečuje zdravú výživu detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach.


Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Pri odbere stravy je stravník povinný preukazovať sa čipovým zariadením, bez čipu stravníkovi nebude poskytnutá strava.

Každý žiak bude na stravu prihlásený automaticky na každý deň. Odhlásiť stravu bude možné cez aplikáciu EDUPAGE alebo priamo u vedúcej školskej jedálne na t.č. 0911 272 138 najneskôr deň vopred.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.


Podmienky pre prijatie žiaka na stravovanie:


- do 16.12.2022 odovzdanie zápisného lístka vedúcej školskej jedálne

- do 01.01.2023 uhradenie poplatku (stravné) uvádzať meno a priezvisko žiaka, trieda


Údaje pre úhradu:

Číslo účtu zariadenia školského stravovania: SK79 7500 0000 0040 3019 1387  BIC: SUBASKX

Variabilný symbol stravníka:  MM/RRRR          

Konštantný symbol:0308                      

Poznámka: meno a priezvisko žiaka, trieda


Platba – trvalý príkaz


stupeň/26Eur

​​​​​​stupeň/30Eur

Stravný poplatok (priemer za 20 dní)


Uvedený poplatok je potrebné uhrádzať pravidelne v určenom termíne. Vyúčtovanie za stravu- preplatok, Vám bude vrátený na účet, ktorý je uvedený na zápisnom lístku stravníka, po ukončení školského roka v mesiaci august.