Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Školský klub detí pri Základnej škole, Námestie A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš je školské zariadenie, ktorého činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí prostredníctvom výchovno - vzdelávacích, výchovných, záujmových a rekreačných činností.


V školskom roku 2018/2019 je v prevádzke 7 oddelení ŠKD


Denný režim ŠKD


11.40 – príchod detí do ŠKD, osobná hygiena, obed

13.20 – výchovno – vzdelávacia činnosť

13.40 – pobyt na školskom dvore

14.40 - olovrant, vypracovanie domácich úloh po dohode rodiča s vychovávateľkou

15.30 – 17.00 – hry


Prihlasovanie a odhlasovanie detí do ŠKD


1. Dieťa sa do ŠKD prijíma za základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

2. Deti sa do ŠKD prihlasujú spravidla na obdobie počas primárneho vzdelávania na základnej škole

3. Zákonný zástupca vyplní osobné údaje v záväznej prihláške, pravdivosť údajov potvrdí svojim podpisom. Akúkoľvek zmenu je povinný okamžite nahlásiť.

4. Dieťa môže byť dočasne odhlásené zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.)

5. Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne.Poplatky za ŠKD

Prevádzka

Ranná prevádzka:                 6.00 -   7.45 hod.
Popoludňajšia prevádzka:   
11.30 - 17.00 hod.

Oddelenie

Vychovávateľka

Trieda

1. oddelenie

Mária Balková

2. B, 1. A

2. oddelenie

Helena Kováčová

1. B, 3. B

3. oddelenie

Mgr. Andrea Gorejová

3. B, 4. A, 4. B

4. oddelenie

Mgr. Jana Kalmárová

1. A, 4. C

5. oddelenie

Želmíra Pretzová

2. C, 3. A

6. oddelenie

Mgr. Mária Bobišová

2. A, 3. A, 3.B

Preberanie detí z ŠKD


Dieťa zo ŠKD preberá zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom uvedená v zápisnom lístku. Dieťa nebude zo ŠKD uvoľnené na základe telefonického kontaktu, ani s osobou, ktorá nie je uvedená na zápisnom lístku. V naliehavých prípadoch rodič je povinný kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 421 47 48 304 01.

Mesačný poplatok  

9 €

Súrodenec  

6,30 €

Druhý súrodenec     

4,50 €

iak v hmotnej núdzi

4 €

Súrodenec

2,80 €

Druhý súrodenec  

2 €

Mesačný poplatok určuje zriaďovateľ a uhrádza sa vždy do 15. v mesiaci vopred na účet.

Číslo účtu: SK07 5200 0000 0000 0550 7396

Naše vychovávateľky

Na stiahnutie:


Predpokladaný rozsah denného pobytu dieťaťa v klube


Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Výchovný program ŠKD