kontakt

edupage

Prihláška do ZŠ

Školský klub detí pri Základnej škole, Námestie A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš je školské zariadenie, ktorého činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí prostredníctvom výchovno - vzdelávacích, výchovných, záujmových a rekreačných činností.


V školskom roku 2022/2023 je v prevádzke 6 oddelení ŠKD

Prevádzka v ŠKD


od 06. 00 hod.- do 07. 30 hod.

od 10. 45 hod.- do 16. 00 hod.

od 16. 00 hod.- do 17. 00 hod.


Prihlasovanie a odhlasovanie detí do ŠKD


1. Dieťa sa do ŠKD prijíma za základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

2. Deti sa do ŠKD prihlasujú spravidla na obdobie počas primárneho vzdelávania na základnej škole

3. Zákonný zástupca vyplní osobné údaje v záväznej prihláške, pravdivosť údajov potvrdí svojim podpisom. Akúkoľvek zmenu je povinný okamžite nahlásiť.

4. Dieťa môže byť dočasne odhlásené zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.)

5. Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne.Poplatky za ŠKD

Prevádzka

Ranná prevádzka:                6.00 -   7.30 hod.
Popoludňajšia prevádzka:   11.30 - 17.00 hod.

Oddelenie

Vychovávateľka

 Trieda

1. oddelenie

Mária Balková


2. oddelenie

Helena Kováčová


3. oddelenie

P. Balková


4. oddelenie

Mgr. Jana Kalmárová


5. oddelenie

Želmíra Pretzová


 6. oddelenie

Mgr. Beata Trebuľová


Preberanie detí z ŠKD


Dieťa zo ŠKD preberá zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom uvedená v zápisnom lístku. Dieťa nebude zo ŠKD uvoľnené na základe telefonického kontaktu, ani s osobou, ktorá nie je uvedená na zápisnom lístku. V naliehavých prípadoch rodič je povinný kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 421 47 48 304 01.

Mesačný poplatok  

9 €

Súrodenec  

6,30 €

Druhý súrodenec     

4,50 €

iak v hmotnej núdzi

4 €

Súrodenec

2,80 €

Druhý súrodenec  

2 €

Mesačný poplatok určuje zriaďovateľ a uhrádza sa vždy do 10. v mesiaci vopred na účet.

Číslo účtu: SK28 7500 0000 0040 3019 1432

Naše vychovávateľky

Na stiahnutie:


Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD


Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Výchovný program

Dodatok č. 1

Dodatok č. 3

Dodatok č. 2