aktivity
casopis
Školská
jedáleň
jedalen v
Kontakt
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika

Foto: Aktivity

Dokumenty

Kedy prázdniny?

Zverejnovanie

Školovinky
naša škola
V školskom roku 2016/2017 pracuje na našej škole 46 pedagogických zamestnancov -  na 1. stupni 13, na 2. stupni 26.
Škola zamestnáva vlastného špeciálneho pedagóga. V  ŠKD  pracuje 6 vychovávateliek. Chod školy zabezpečuje 7 prevádzkových pracovníkov – ekonómka, hospodárka školy, školník, 5 upratovačiek.
Mzdovú a personálnu agendu zabezpečuje 1 zamestnankyňa.
Cez úrad práce v spolupráci s mestským úradom sme prijali 4 zamestnankyne na štyri hodiny denne /aktivačný príspevok/, ktoré pracujú na škole ako informátorky a  pomáhajú pri upratovaní areálu školy. V ŠJ je 7 zamestnankýň - 1 vedúca ŠJ a 4 kuchárky a 3 pomocné sily.
V školskom roku 2016/2017 školu navštevuje 614 žiakov, na 1. stupni 305, na 2. stupni 309 v 27 triedach.
V školskom roku 2016/2017 budeme postupovať v zmysle školského vzdelávacieho programu vo všetkých ročníkoch.

Viac fotografií…

Zápis do 1. ročníka

Učiteľské povolanie a učiteľ ako osobnosť je častou témou v médiách, ale aj v rámci osobných rozhovoroch. Pri listovaní v spomienkach z detstva je obrázok toho „nášho učiteľa“ stále živý. Každý učiteľ zanecháva v žiakovi stopu. Rozvíja jeho poznanie, schopnosť myslieť, tvorivosť. Dáva mu vedomostný základ do života. Vplýva však na žiaka aj svojou osobnosťou, prístupom. Formuje ho vo viacerých smeroch. Každé povolanie, vykonávane svedomito a odborne, je spoločensky dôležité. Na začiatku každého však stojí učiteľ.

Pri príležitosti narodenia veľkého učiteľa národov, ktorý pôsobil aj na Slovensku, sa vybraným učiteľom udeľujú ocenenia Plaketa J. A. Komenského. Z našej školy ocenenie získali pani učiteľky Mgr. N. Folková, Mgr. J. Čarná a pani vychovávateľka H. Kováčová. Poprosili sme ich o krátky rozhovor. Video si môžete pozrieť vo videokronike.

Oceneným pedagógom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov v ďalšej výchovno - vzdelávacej činnosti.


Ocenení pedagógovia

Deň otvorených dverí

Mgr. N. Folková

Mgr. J. Čarná

H. Kováčová

aktivity

V dňoch 21. a 22. 4. 2017 sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Video si môžete pozrieť vo videokronike.