Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Správa o vých.-vzdel. činnosti

2019/2020

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Škola, ktorej inklúzia nie je cudzia

Východiská inklúzie

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Pokyn prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí

na školský rok 2020/2021 a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.


Vážení rodičia,


Vyučovanie od 22.02.2021 bude prebiehať v rovnakých podmienkach, ako v týždni pred nástupom na jarné prázdniny. V platnosti zostávajú podmienky:


Žiaci 1. stupňa - prezenčné vzdelávanie

- negatívny test zákonného zástupcu žiaka,

- čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti - tlačivoŽiaci 2. stupňa - dištančné vzdelávanie


Na prezenčnú formu vzdelávania nastupujú žiaci, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania a to v skupinách 5+1, za podmienok:


-negatívny test žiaka,

-negatívny test zákonného zástupcu žiaka,

-čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti - tlačivo


Test nesmie byť starší ako 7 dní.

Základné informácie a harmonogram

k prijímaciemu pokračovaniu na strednú školu


Do 26. februára 2021 stredné školy zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole pre všetky odbory vzdelávania.


Do 8. apríla 2021 zákonný zástupca doručí prihlášky na vzdelávanie v strednej škole riaditeľovi ZŠ (prihlášky vydáva ZŠ, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje len pri niektorých odboroch).Prijímacie skúšky sa uskutočnia:


Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:Do 20. mája 2021 riaditeľ SŠ doručí rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka.

Do 25. mája 2021 zákonný zástupca žiaka doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.


Bližšie informácie: výchovná poradkyňa Ing. Estera Hrončeková, PhD.


Vyšli nové

Náš školský časopis vychádza aj v súčasných sťažených podmienkach. Nájdete v ňom články z realizovaných aktivít v škole, ale aj z online vzdelávania. Prajeme príjemné čítanie!Ako si deti v ŠKD užívali snehovú nádielku              


Ktože sa to vonku borí?

Ktože stavia snehové tvory?

Sú to chlapci i dievčiny

z našej školskej družiny.


Sotvaže sa naobedovali,

vychovávateľky na ne zavolali:

„Von sa deti chu-chu-chu,

celý svet je v mäkkom bielom kožuchu.”


Vyleteli ani strely,

hneď chytali sniežik biely.

Už sa v ňom aj váľajú,

a snehové gule gúľajú.Tohoročná zima nám nenadelila toľko snehu, koľko by sme chceli. Preto hneď ako ho napadlo dostatočne veľa, využili sme v ŠKD tento dar prírody na naše každoročné tvorivé snehové dielne. Počas popoludňajšieho pobytu na školskom dvore, deti využívali čarovné zimné počasie a milú nádielku od Perinbaby na zimné hry so snehom. Ich radosť a smiech bolo počuť široko, ďaleko. Čo zaujímavé vytvorili deti tento rok zo snehu, si môžete pozrieť v nasledujúcich videách.


Mária Bobišová – vychovávateľka ŠKD


Pozrite si video

,,Korona” očami detí


Pandémia ochorenia COVID 19 je medzi nami už rok. Nepriaznivo vplýva na všetkých ľudí. Aj na žiakov má koronavírus  negatívny dopad.  Na hodine výtvarnej výchovy žiaci 4. B vyjadrili svoje pocity z tejto zlej situácie. Mnohí z nich vnímajú koronavírus ako celosvetovú hrozbu. Obávajú sa o svoje zdravie ako i o svojich blízkych. Potešili by sa, aby sa ich život vrátil do starých koľají. Žiaci nezaháľali ani na hodine informatickej výchovy. V programe TuxPaint vytvorili ľudské tváre so správnym ako aj nesprávnym spôsobom nosenia rúška. Všetci si želáme, aby pandémia navždy zmizla z našich životov.

Mgr. Jana Kalmárová


Pes síce nevie, ako sa píše slovo láska,

ale vie, ako ju má dokázať…

Zbierka pre útulky