Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

Správa o vých.-vzdel. činnosti

2019/2020

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Škola, ktorej inklúzia nie je cudzia

Východiská inklúzie

Aká bola cesta na našu školu?

Po skončení povinnej školskej dochádzky som pokračovala v štúdiu na SVŠ vo Veľkom Krtíši. Ako 17 ročná som začala študovať na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici učiteľstvo pre II. stupeň aprobáciu SJL-DEJ. Fakultu som absolvovala v roku 1977. Mojím prvým pôsobiskom sa na 3 roky stala ZDŠ v Dolných Plachtinciach. V školskom roku 1980 som prišla na novootvorenú II. ZŠ vo V. Krtíši a až doteraz som jej verná. Je to neuveriteľných 44 rokov práce v škole.


Aké predmety ste vyučovala?

Mala som to šťastie, že som mohla učiť predovšetkým predmety, ktoré som vyštudovala. Boli však aj také predmety, ktoré som učila, pretože sme nemali učiteľov so žiadanou aprobáciou. Takže mi bolo pridelené v minulosti učiť aj ruský jazyk, nemecký jazyk, hudobnú výchovu, práce na pozemku.


Okrem pedagogickej činnosti ste vykonávala aj organizačnú a riadiacu činnosť. Čo všetko musí zástupkyňa riaditeľa/riaditeľky školy zabezpečovať?

Svoju pedagogickú činnosť končím vo funkcii zástupkyne školy pre II. stupeň. Medzi moje povinnosti patrí vyučovacia povinnosť, kontrola pedagogickej dokumentácie, evidencia dochádzky zamestnancov školy, robiť mesačné výkazy zastupovania, evidenciu LV, OČR, náhradného voľna, kontrola predmetových komisií, vydávanie rozhodnutí riaditeľom školy, riadim prácu technického personálu na škole a množstvo ďalších povinností.


Počas Vášho pôsobenia v školstve sa udiali rôzne spoločenské aj politické zmeny. Dotkli sa tieto zmeny aj obsahu Vašej práce?

Za svojej pôsobnosti v školských službách som prešla mnohými spoločenskými, politickými kultúrnymi zmenami i prevratnými zmenami, ktoré sa týkali obsahu výchovno- vyučovacieho vzdelávania. A zmeny sa týkali predovšetkým dejepisárov, ktorí sa museli prestaviť na nové požiadavky vo vyučovaní tohto predmetu. To, čo sme sa naučili o novodobých dejinách, už neplatilo.


Prajeme všetkým krásne prázdninové a dovolenkové obdobie

 plné oddychu a zaujímavých zážitkov.


Pedagogický zbor Základnej školy na Nám. A. H. Škultétyho ďakuje rodičom a priateľom školy

za spoluprácu v školskom roku 2020-2021.

Pani zástupkyňa Mgr. D. Schmidtová a Základná škola na Nám. A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši majú spoločné viac, než sa na prvý pohľad môže zdať. Nielenže tu pôsobila ako učiteľka a neskôr zástupkyňa riaditeľky, ale bola pri zrode samotnej školy. Obrazne povedané - pomáhala jej postaviť sa na nohy, bola pri jej prvých krokoch a zdieľali spolu veľa ďalších rokov, až kým nenadišiel čas zaslúženého pracovného odpočinku. Škola sa vyprofilovala na modernú úspešnú inštitúciu aj vďaka ľuďom, ktorí k svojej práci pristupujú zodpovedne. Zodpovednosť a zmysel pre povinnosť je charakteristickou črtou pani Schmidtovej. Do zamestnania chodila skoro ráno, pracovný čas využívala naplno a často zostávala v škole aj nad rámec pracovného času. Ako riadiaci pracovník brala veľmi poctivo vypracovanie potrebnej agendy a vyžadovala to aj od iných. Bola prísna k sebe aj k ostatným. No zároveň si každého vážila a preukazovala úctu. Hoci povinnosti boli u nej vždy na prvom mieste, zostávala chápavým a láskyplným človekom. Vďaka svoje vytrvalosti a snahe zvládala aj prácu s modernými technológiami. Administratívu robila cez PC a počas dištančného vzdelávania úspešne využívala online aplikácie. Pani zástupkyňa vykonala veľký kus práce pre našu školu a v súčasnosti odchádza na pracovný odpočinok. Pri tejto príležitosti sme ju poprosili o rozhovor.

 Mgr. Danica Schmidtová

V minulom režime musel učiteľ vykonávať aj ďalšie činnosti okrem triednictva. Robili sme pionierskych vedúcich, chodili so žiakmi na brigády- oberali hrozno, čerešne, čistili lesné chodníčky, zbierali zemiaky, časté boli soboty pracovnej cti atď. Ktovie akoby sa k týmto úlohám postavili dnešní žiaci. Ak bol Veľkonočný pondelok voľný, museli sme si ho odučiť v sobotu. So žiakmi sme povinne museli chodiť na rôzne politické podujatia, pripravovať kultúrne programy pre sovietskych vojakov na Oremovom Laze.


Akú charakterovú vlastnosť by podľa Vás mal mať každý pedagóg?

Požiadavky na pedagógov sú čoraz náročnejšie. Žiaci i rodičia túžia mať učiteľov podľa svojich predstáv. Zabúdame však na to, že pokiaľ niekomu správanie nejakej učiteľky vyhovuje, pre iného môže byť katastrofou. Koľko učiteľov vydrží tlak, aby bol trpezliví, spravodliví, vedeli zrozumiteľne vysvetliť učivo, napriek mnohým rušivým momentom na hodine, aby mali autoritu, aby ich žiaci (v poslednej dobe aj rodičia) rešpektovali, ale aby boli pre žiakov aj dôverníkom. V neposlednom rade by mali byť príkladom toho, čo od žiakov požadujeme. Mojím veľkým vzorom bola prvá riaditeľka našej školy Anka Šuhajová.


Ako plánujete využiť čas na pracovnom odpočinku? Máte nejaké záľuby?

Na dôchodok sa veľmi teším. Verím, že sa nebudem nudiť. Chcem sa venovať práci na záhradke, budem veľa čítať, chodiť na huby a žena v domácnosti má vždy niečo na práci. Možno sa opäť vrátim k vyšívaniu. Škoda, že ten čas tak veľmi rýchlo letí. Spomienky na všetko, čo som prežila v škole, sú mojím pokladom.


Po viac ako  štyridsiatich rokoch strávených v našej škole zostane v pani zástupkyni veľa spomienok. Veľa pekných spomienok zostáva aj kolegom a kolegyniam, ktoré sa koncom júna s ňou lúčili so slzami v očiach. Danka, ďakujeme!!!! Prajeme Ti veľa krásnych dní v kruhu tvojej rodiny a pri tvojich záľubách.

Mgr. Danica Schmidtová: Škola zostáva, ja odchádzam na odpočinok

Dňa 29. 6. 2021 sa naša škola lúčila s absolventmi 9. ročníka. Ako to už vo chvíľach lúčenia býva, nechýbali ani slzy dojatia, stiahnuté hrdlá, mysle plné spomienok, no zároveň aj neopakovateľné pocity šťastia a spolupatričnosti.

Slávnostný rozlúčkový akt začal o 9.00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu, kde boli žiakom odovzdané vysvedčenia. Následne sa presunuli späť do školy a posledný krát sa spoločne zabavili v triedach.

Posledným bodom rozlúčky bolo poďakovanie všetkým pedagógom a zamestnancom školy v priestoroch jedálne. V mene rodičov sa žiakom, pedagogickému zboru a vedeniu školy prihovorila p. Buková. Žiacke prejavy predniesli žiačky 9. B a 9. C triedy Tereza Rechtoríková a Slávka Štefanová. Vyjadrili v nich vďaku všetkým vyučujúcim za trpezlivosť, ktorú s nimi počas štúdia mali, za vedomosti, ktoré im s láskou odovzdali a za pochopenie, ktoré im v každej situácií poskytli.

Rozlúčková slávnosť deviatakov

„Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to, že všetko, čo sme prežili,

bolo krásne.″

Nám teraz neostáva už nič iné, len im zaželať veľa, veľa šťastia, sily a odvahy pri zdolávaní ďalších prekážok a pri získavaní nových skúseností.


Držte sa, deviataci,

budete nám chýbať!


Triedni učitelia 9. ročníka


Dotácia na stravu 2021/2022

Milí rodičia budúcich prváčikov,


čas nástupu do školy sa blíži. Teší sa Vaše dieťa do školy? Možno si už chystá školskú tašku. Čo všetko bude potrebovať? Pripravili sme pre Vás zoznam potrebných pomôcok a potrieb. Okrem toho je dobré prísť do školy s dobrou náladou a očakávaním pekných zážitkov. Naša škola a pani učiteľky sa na prváčikov tešia tiež…