aktivity
casopis
Školská
jedáleň
jedalen v
Kontakt
nasaskola
pedagogovia
zaujmove
fotogaleria
videokronika

Foto: Aktivity

Dokumenty

Kedy prázdniny?

Zverejnovanie

naša škola
V školskom roku 2016/2017 pracuje na našej škole 46 pedagogických zamestnancov -  na 1. stupni 13, na 2. stupni 26.
Škola zamestnáva vlastného špeciálneho pedagóga. V  ŠKD  pracuje 6 vychovávateliek. Chod školy zabezpečuje 7 prevádzkových pracovníkov – ekonómka, hospodárka školy, školník, 5 upratovačiek.
Mzdovú a personálnu agendu zabezpečuje 1 zamestnankyňa.
Cez úrad práce v spolupráci s mestským úradom sme prijali 4 zamestnankyne na štyri hodiny denne /aktivačný príspevok/, ktoré pracujú na škole ako informátorky a  pomáhajú pri upratovaní areálu školy. V ŠJ je 7 zamestnankýň - 1 vedúca ŠJ a 4 kuchárky a 3 pomocné sily.
V školskom roku 2016/2017 školu navštevuje 614 žiakov, na 1. stupni 305, na 2. stupni 309 v 27 triedach.
V školskom roku 2016/2017 budeme postupovať v zmysle školského vzdelávacieho programu vo všetkých ročníkoch.

Viac fotografií…