Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Archív aktivít

Škola, ktorej inklúzia nie je cudzia

Východiská inklúzie

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Pokyn prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí

na školský rok 2020/2021 a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.


OZNAM PRE RODIČOV

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5.  až 9. ročníku. Pre žiakov týchto ročníkov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie.


Žiaci 1. stupňa (ročníky 1. – 4. ) naďalej pokračujú v prezenčnom vzdelávaní. Prevádzka školského klubu (ŠKD) je zabezpečená za nezmenených podmienok.

Vážení rodičia,

od pondelka 26.10.2020 bude uzavretý II. stupeň ZŠ a Vaše deti sa budú vzdelávať dištančnou formou. Znamená to zmeny v spôsobe a priebehu vyučovania. Všetci žiaci dostali nový rozvrh hodín, kde sú prioritne dané predmety podľa usmernenia Ministerstva školstva a podľa jednotlivých vzdelávacích oblasti. To znamená, že predmety ako hudobná výchova, telesná a športová výchova, informatika, výtvarná výchova, občianska výchova, technika, finančná gramotnosť, sa nebudú priamo vyučovať, ale môžu sa v určitých témach prierezovo spájať s hlavnými predmetmi.

Dištančná výučba bude realizovaná cez IT zariadenia, preto vás chcem požiadať o zabezpečenie plynulého chodu pre toto vzdelávanie. Využívané budú web portály ako Bez kriedy, aplikácie Zoom, MS Teams, Edu Page, sociálne siete a maily.

Je dôležité, aby dieťa malo pravidelný prístup na tieto stránky. Dištančné vzdelávanie bude obsahovať zadávanie úloh, zasielanie videí, výklad učiva a online vyučovacie hodiny. Každá spätná väzba od detí je na základe pokynov učiteľa. Žiaci sú povinní plniť úlohy a zadania podľa pokynov vyučujúcich a následne nato budú hodnotení. Úmyslom dištančného vzdelávania z našej strany nie je stresovať dieťa ani Vás, ale budeme žiadať pravidelné plnenie povinností. V prípade akéhokoľvek problému, Vás chcem požiadať o súčinnosť, prípadne oznámenie problému triednej učiteľke alebo vyučujúcemu daného predmetu. Následne sa budeme snažiť vzniknuté situácie riešiť.

Milí zákonní zástupcovia,

V súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami je povinné, aby od 12.10.2020 mali všetci žiaci, vrátane žiakov 1. stupňa, počas vyučovacieho procesu ochranné rúška. Žiadame Vás preto, o zabezpečenie dvoch rúšok pre žiaka na každý deň.

Ďakujeme.

OZNAM

Zmena prevádzky ŠKD od 15.10.2020


Z odporúčaní ministerstva školstva o organizácií vzdelávania a výchovy sa Školský klub detí (ranný aj poobedný) neodporúča. Ak je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried. link:https://www.minedu.sk/data/att/17571.pdf


Prevádzka ŠKD z dôvodu ďalších opatrení pandémie COVID-19 na našej škole bude teda prebiehať nasledovne: 

Ranná družina sa ruší. Poobedňajšia prevádzka bude do 16.00 hod. Dieťa bude celý deň vo svojej triede aj v rámci ŠKD. Na každú triedu bude pridelená vychovávateľka alebo asistentka. O pridelení vychovávateľky a asistentky sa informujte u svojej triednej učiteľky. Tieto opatrenia platia do odvolania.


Hra je pre dieťa životnou potrebou tak ako pre dospelého práca. Sprevádza ho celým jeho detstvom, je druhom činnosti, pri ktorej prejavuje aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Hrou možno upútať pozornosť detí, vštepovať im nové poznatky, zručnosti, stupňovať požiadavky na ich tvorivú činnosť, rozvíjať fantáziu i etické princípy.

Dňa 14.09.2020 sa uskutočnila akcia Didaktické hry v prírode pre žiakov 1. stupňa. Akcia sa začala  poučením žiakov o bezpečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich.

Žiaci prvých ročníkov sa zahrali na detskom ihrisku v areáli kúpaliska Krtko. Cestou pozorovali meniacu sa letnú prírodu na jesennú. Starší žiaci, teda žiaci druhých  a tretích ročníkov plnili aktivity v okolí školy, ktoré si pre nich pripravili triedne pani učiteľky. Zdolávali beh cez prekážky, slalomový beh, hod na cieľ, podávanie lopty ponad hlavu, kop na bránu, orientačný beh. A naši štvrtáci ukázali svoje schopnosti  orientáciou v prírode menšou turistikou.

Cieľom týchto didaktických hier bolo rozvíjať v prvom rade zručnosti šikovnosť, rýchlosť, obratnosť , dôvera a pomoc kamarátom..

Deti boli veľmi nadšené. Akcia sa im páčila, pretože sa prejavili ako správny kolektív a správni kamaráti. Naplno si užívali pripravené aktivity. Zvládli to na výbornú – dokazovali svoju zdatnosť, odvahu, radosť z pohybu.

Vychovávame z nich ľudí, ktorí budú vedieť použiť svoje poznatky v tej chvíli a životnej situácii, kedy to bude potrebné a dôležité. Mgr. A. Butorová


Didaktické hry v prírode

Pri príležitosti otvorenia školského roka 2020/2021 navštívil našu školu pán primátor mesta Veľký Krtíš Ing. Dalibor Surkoš. Pozdravil prváčikov a poprial im šťastný štart na dlhej trati vzdelávania. Ako malý „doping“ a motiváciu, podaroval im školské pomôcky.

Ďakujeme pánovi primátorovi a veríme, že sa opäť k nám príde pozrieť, napríklad niektorú zo zaujímavých aktivít, ktoré v škole pripravujeme.


Pán primátor nás poctil návštevou a darčekmi

Naša škola je jednou z mála tých, ktoré podporujú zachovávanie regionálnych tradícií u detí a to od najnižšieho veku. Zúčastnili sme sa podujatia Hontiansky keľavník zameraného na rozvíjanie záujmu o kultúrne dedičstvo regiónu Hont prostredníctvom vzdelávacích aktivít. Deti sa zoznámili so všetkými zložkami života minulých generácií. Takpovediac „na vlastnej koži“ si vyskúšali, čo všetko naši predkovia museli urobiť, aby prežili. Zaujímavým spôsobom sa súčasnej generácii sprístupnila informovanosť o bohatom kultúrnom dedičstve obce Hrušov a okresu Veľký Krtíš. Zručnosti minulých generácií mohli žiaci spoznávať počas tvorivých dielní zameraných na tradičné remeslá, gastronómiu, poľnohospodárstvo, odev aj hračky. Deťom sa malý výlet do histórie ľudovej tvorivosti páčil a zároveň získali nové poznatky.


Hontiansky keľavník

Tvorivá dielňa zameraná na krásu a jedinečnosť hontianskej čipky. Deti sa z praktického hľadiska oboznámili s hodnotami kultúrneho dedičstva nášho regiónu.

Tvorivá dielňa sprostredkovala praktické ukážky techniky paličkovanej hontianskej čipky v podobách minulých (čepce, oplecká, sukne, pásové čipky a pod.) a zároveň praktické ukážky čipiek v súčasných podobách - textilné šperky ako brošne, prívesky, náramky, náhrdelníky, goliere a dekoratívne bytové doplnky ako sú obrúsky, obrázky, vankúšiky, vianočné, veľkonočné ozdoby, darčekové predmety a pod.


Hontianska čipka

Ochrana človeka a zdravia sa v základných školách realizuje prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách.

Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. V dňoch 17. a 18. septembra sa na našej škole konalo účelové cvičenie: 17. septembra teoretická časť a 18. septembra praktická časť. Všetky deti si to užili.


Ochrana človeka a zdravia

Dobrú chuť!


Zrejme sa vám zdá tento titulok v kompozícii s vážnymi informáciami hore vyššie prekvapivý, až nemiestny. Avšak k téme, o ktorej jej tento článok, je primeraný. Radi by sme vás zoznámili s novinkou, ktorá sa týka našej školskej stravovne. Viac, než čítanie vám prezradí video. „Vychutnajte“ si ho. Na úlohu redaktorov sa podujali moderátorskí nováčikovia z 1. stupňa.  Myslíme, že svoju prvú úlohu zvládli celkom dobre. Sme radi, že s ich pomocou môžu školské videoaktuality pokračovať aj v tomto školskom roku. Video nájdete na známom mieste.


Jesenné hry v ŠKD


Jesenné počasie je už v plnom prúde

a my v ŠKD sme vymysleli niečo proti nude.

Príroda nám teraz ponúka rôzne plody jesenné,

aj hry s lístím, či s konárikmi nie sú pre deti bezcenné.

Gaštany či šišky z našej školskej záhrady

sa stali pokladmi drahšími než pieskové hrady.

A keď niekto prišiel na svoj nápad, ideu,

To, čo vytvoril, si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.


Mgr. Mária Bobišová – vychovávateľka ŠKD
Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu vám dávame do pozornosti príslušné záväzné usmernenia:


Usmernenie Spoločná zodpovednosť (1. 11. 2020)

Podmienky vstupu do školy (1. 11. 2020)

Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka (1. 11. 2020)

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1. 11. 2020)

Dôležité informácie

Aktuálne opatrenia platné od 1.11.2020

Pasovanie do Cechu školákovHoci je naša škola v tomto období poloprázdna, 2. stupeň sa učí z domu, triedy 1. stupňa sú plné žiakov. Deti si plnia povinnosti ako najlepšie vedia a veľký pokrok robia aj tí najmladší – prváci. Každý rok na jeseň sa prváci zúčastnili slávnostného prijímania do Cechu školáka. Podobne to bolo aj v tomto roku. Vzhľadom na hygienické opatrenia, ktoré každá škola musí dodržiavať, slávnosť pasovania sme museli trochu pozmeniť. Pasovalo sa v prváckych triedach a aj diskotéku v telocvični si deti museli odpustiť. Tradičný obrad sa však uskutočnil a veselo bolo tiež, hoci v menších kolektívoch. Viac opisovať nebudeme, pozrite si video, ktoré sme pre vás pripravili.