Základná škola
A. H. Škultétyho
Veľký Krtíš

projekty

Informácie
o spracovaní osobných údajov

Výročné správy

Sprievodca šk.rokom 2020/2021

Smernica o určení postupu pri oznamov. protispoločen-skej činnosti

Školský vzdelávací program

00.jpg 10.jpg 01.jpg 11.jpg 22_1.jpg 19.jpg 06.jpg 23.jpg 16.jpg 15.jpg

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Archív aktivít

Učíme online

Škola, ktorej inklúzia nie je cudzia

Východiská inklúzie

Tanečný tábor Flash Dance Academy Dolná Strehová 2020

Dňa 31.7.2020 opúšťajú rady našich pedagogických zamestnancov a odchádzajú na zaslúžený odpočinok na dôchodok naši štyria zamestnanci: Mgr. Eva Balážová, Mgr. Zuzana Kaliská, Kornélia Beláková a Mgr. Štefan Horváth.

Mgr. Štefan Horváth pracoval v školstve od roku 1977 najmä ako učiteľ  telesnej výchovy a športu. Vo svojej profesii dosiahol mnohé úspechy so svojimi žiakmi najmä v basketbale a florbale a to na okresných, regionálnych ba aj celoslovenských súťažiach. Podieľal sa na organizovaní športových podujatí v našej škole. Vychoval zo svojich zverencov skvelé športové talenty a povzbudzoval ich v ďalšej športovej kariére. Mnohé z týchto talentov sa uplatnili neskôr aj v ligových súťažiach.

Vo svojom druhom aprobačnom predmete ruský jazyk rozvíjal u žiakov jazykové zručnosti a podieľal sa na mnohých aktivitách spojených s výučbou ruského jazyka.


Lúčime sa s dlhoročnými pedagógmi

Mgr. Zuzana Kaliská pracovala v školstve od roku 1979.  Najskôr pôsobila na ZDŠ v Dolných Plachtinciach a potom prestúpila na ZŠ Veľký Krtíš, kde pracovala až do odchodu na dôchodok. Spočiatku učila  v ročníkoch 1. - 4. a neskôr učila na II. stupni hudobnú výchovu a techniku. Veľkou mierou sa podieľala na výchove talentov na škole v odbore spev. Každoročne pripravovala žiakov na súťaž v Zlatý slávik Slovenska. Taktiež učila žiakov manuálnym zručnostiam pri prácach na pozemku.

Mgr. Eva Balážová pracovala v školstve od roku 1974. Ako mladá učiteľka pracovala v Pionierskom dome vo Veľkom Krtíši. Neskôr nastúpila na našu školu, kde začala vyučovať predmety matematika a technika. Svoje poznatky odovzdávala žiakom na II. stupni a podporovala ich matematické myslenie. Jej svedomitá práca sa odzrkadľovala v úspechoch žiakov, ktorých pripravovala na matematické olympiády a ďalšie matematické súťaže. Prioritou bolo pripraviť žiakov na prijímacie pohovory. Medzi kolegami bola obľúbená, skromná, mala zodpovedný prístup k práci a zverené úlohy vykonávala spoľahlivo.

Kornélia Belákova pracovala od roku 1986 v školstve ako vychovávateľka v školskom klube detí. Medzi žiakov prinášala priateľstvo, porozumenie, s láskou sa venovala malým deťom.  

V práci bola veľmi kreatívna, učila deti zručnostiam. Pre svoju láskavú, skromnú a ústretovú povahu si ju žiaci veľmi obľúbili a pod jej vedením sa radi zapájali do rôznych aktivít.


Vysvedčenia sú rozdané, hurá na prázdniny...

Hoci sme 2. polrok trávili viac doma, než v škole, vyučovanie neprestalo. Pani učiteľky hľadali rôzne formy, ako preniesť vyučovací proces do domovov svojich žiakov a žiaci sa snažili do vzdelávania zapojiť. Dištančné vzdelávanie v našom školstve nemá zaužívanú tradíciu, no v ostatných mesiacoch sme možno zasadili jej korene. Aj keď priame vzdelávanie zrejme ešte dlho bude prioritné, aj vzdelávanie online a práca žiakov v domácich podmienkach má svoje pozitíva. Kreativita a flexibilita dostala zelenú na strane pedagógov aj žiakov. Nové vedomosti, poznatky a praktické zručnosti pri online vzdelávaní získali nielen žiaci, ale tiež samotní pedagógovia. Rovnako, skúšaní neboli len žiaci, pani učiteľky otestovali aj seba - svoje metódy výučby, vlastné danosti a schopnosti učiť na diaľku

Náročný polrok máme za sebou. Školský rok 2019-2020 sa skončil. Absolvovali sme ho bez väčších strát a čo sa nám nepodarilo zvládnuť na 100%, tomu sa budeme venovať v septembri.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o úspešnú realizácie vzdelávacieho procesu v sťažených podmienkach – zamestnancom školy, žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do vyučovania a v neposlednom rade rodičom. Rodičia, ktorí mnohokrát svoje deti usmerňovali, motivovali, či inak im pomáhali, boli pre školu dôležitým a potrebným partnerom.

Odchádzajúcim pedagógom srdečne ďakujeme za prácu, ktorú v našej škole vykonali. Prajeme ich pokojný oddych v kruhu svojich blízkych a veľa spokojnosti a kreativity pri rozvíjaní svojich osobných záujmov.

Prázdninový školský klub detí

V dňoch 1. 7.– 3. 7. 2020 a 6. 7.-10. 7. 2020 sa v našej škole organizoval Prázdninový školský klub detí.


Dobrovoľne mohli do neho prihlásiť rodičia svoje deti z nižších ročníkov. Prihlásilo sa 38 detí. Aktivity v klube boli naozaj pestré. Žiaci zažili dobrodružstvá v prírode, veľa sa športovalo -  v telocvični aj na ihrisku. V triedach prevládali tvorivé hry, spoločenské hry a kvízy. Oddych a zábavu si deti užili v 3D kine a v speváckej karaoke súťaži. O občerstvenie a pitný režim bolo postarané. Organizáciu aktivít a dozor zabezpečili pedagogickí asistenti a asistentky: Mgr. Beáta Trebuľová, Mgr. Lenka Šabová, Mgr. Kvetoslava Szumová, Mgr. Monika Vaškorová, Diana Knapeková, Ľubomír Frčka.


Kto v prázdninovom klube chýbal, nemusí byť smutný. Ďalší prázdninový klub bude od 24. 8. 2020 do 28. 8. 2020. Nezabudnite sa prihlásiť prostredníctvom online prihlášky nižšie.

Video z realizovaného prázdninového klubu so môžete pozrieť vo videokronike.


Milí žiaci a rodičia,


máte pred sebou ešte mesiac prázdnin, tak si ho naplno užite. Nezabudnite, že sa všetci stretneme v škole 2. septembra o 8.00 hod. ,keď nám zazvoní na nový školský rok.
Ďalšie dôležité informácie sa dozaviete v prvý deň nástupu do školy, kedy sa uskutočnia rodičovské združenia.

Tešíme sa na Vás.Privítať chceme aj našich nových prváčikov a ich rodičov. V triedach na Vás budú čakať Vaše triedne učiteľky Mgr. Iveta Maďarová a Mgr. Adriana Butorová. Pri nástupe do školy budete potrebovať tieto pomôcky: 3ks zošity č.513, 2ks veľký čistý zošit, 1ks malý slovníček, 2ks obyčné ceruzky č. 2, pastelky, nožnice, farebný papier, 10ks malý výkres, 10ks veľký výkres, lepidlo.

Potrebné sú aj hygienické potreby: 1ks toaletný papier, 1ks hygienické vreckovky, 1ks vlhčené vreckovky, uterák, tekuté mydlo, plastová fľaša. Na telesnú výchovu si prinesiete: tričko s krátkym rukávom, tepláky, ponožky, tenisky. Všetky svoje potreby a pomôcky je potrebné označiť menom.

Poskytnutie rodného čísla

Dôležitý oznam:

Prosíme rodičov o vyplnenie zdravotného dotazníka, ktorý je pred vstupom do školy 2.9.2020 nutné  odovzdať triednym učiteľkám.

https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf

INFORMÁCIE - Školská jedáleň


Vážení rodičia, pripravili sme pre Vás užitočné informácie ohľadom stravovania v našej školskej jedálni pre školský rok 2020/2021.

OBEDY „ZADARMO” od septembra 2020 do konca kalendárneho roku (december 2020) zatiaľ stále platí, že obedy sú plne hradené štátom, prihláška na stravovanie platí do decembra 2020. Nové prihlášky budú v prípade zmien rozdané pred koncom kalendárneho roka 2020.

PRIHLASOVANIE/ODHLASOVANIE formou e-mailu sjskultetyho@gmail.com, aplikácia www.eskoly.sk je možné dieťa odhlásiť alebo prihlásiť deň vopred do 14:00 hod. V nevyhnutnom prípade je možné dieťa odhlásiť do 8:00 hod ráno telefonicky 0911 272 138.

Deti 1. ročníka obdržia prihlasovacie údaje k aplikácii e-skoly a čipy (bezplatne), ktorými sa budú preukazovať v školskej jedálni.

Žiaci vyšších ročníkov, ktorí čip stratili si musia nový čip zakúpiť u vedúcej šk. jedálne.

PLATBY ZA STRAVU od januára 2021 budú obedy opäť spoplatnené. Strava sa uhrádza preddavkovo (mesiac vopred) a to poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, najneskôr do 25. dňa mesiaca vopred. (strava za január sa bude uhrádzať v decembri). V prípade, že rodič poplatok za stravu do tohto termínu neuhradí, dieťa bude automaticky zo stravy vyradené.


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

Pokyn prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021 a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.