Home

škola \ jedáleň

Klára Balgová, Erika Modrovičová, Soňa Štromajerová, Zuzana Szaboová, Mária Colotková

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca jedálne

Petra Balková

Kuchárka

Hlavná kuchárka

Eva Balgová

Marta Chrienová

Pomocné kuchárky

Tu si môžete pozrieť jedálny lístok.

Základné informácie k stravovaniu


Dotácia na stravu pre žiakov je v platnosti naďalej do 31.12.2023. V mesiaci september je potrebné uhradiť jednorázovú zálohovú platbu vo výške 20 Eur.Táto suma bude použitá v prípade, že si dieťa včas neodhlásite zo stravy.


Podmienky pre prijatie žiaka na stravovanie:Dotácia na stravu je poskytnutá len v prípade, že sa dieťa zúčastní minimálne na jednej vyučovacej hodine a odoberie si obed. V prípade, že dieťa ochorie a nestihnete ho odhlásiť, je možné v prvý deň si prevziať obed s tým, že si ho zaplatíte a platba Vám bude stiahnutá z počiatočného kreditu /20 eur/.


Cena obeda:Údaje pre úhradu:


Číslo účtu zariadenia školského stravovania:      SK79 7500 0000 0040 3019 1387  BIC: SUBASKX

Variabilný symbol stravníka:                              MM/RRRR          

Konštantný symbol:                                         0308                      

Poznámka:                                                      meno a priezvisko žiaka, trieda

Formy odhlásenia:


Všetky informácie ohľadom stravy na t. Č.: 0911 272 138. V mobilnej aplikácii poslať cez  ŽIADOSTI a VYHLÁSENIA  žiadosť o dotáciu na stravu /Návratka/.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. Na základe uvedeného zákonný zástupca žiaka berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, žiaka zo stravy včas odhlásiť.