Home

V školskom roku 2023/2024 pracuje na našej škole 73 zamestnancov, z toho 55 pedagogických a 18 nepedagogických. Škola zamestnáva 1 špeciálneho pedagóga,1 sociálneho pedagóga a 1 školského psychológa.


V školskom roku 2023/2024 školu navštevuje 525 žiakov v 23 triedach, z toho 9 tried je na 1. stupni a 14 tried na 2. stupni.

škola