Home

škola \ podporný tím

Školský podporný tím

Podporný tím na našej škole poskytuje žiakom špeciálno-pedagogickú, psychologickú a sociálno-pedagogickú podporu a spolu s učiteľmi vytvára bezpečné prostredie školy. Napomáha zlepšovať vzťahy, sociálnu klímu v triedach a podporuje rozvoj všetkých stránok osobnosti žiaka. Poskytuje špeciálno-pedagogickú podporu pre žiakov so ŠVVP aj pre všetkých žiakov školy.

Školský podporný tím tvorí školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, pedagogickí asistenti, kariérový a výchovný poradca a koordinátor prevencie. Tento tím spolupracuje s poradenskými inštitúciami, s UPSVaR, s policajnými špecialistami a tiež s triednymi učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi, žiakmi a inými špecialistami. Školský podporný tím pomáha žiakom do takej miery, do akej to potrebujú, aby naplnili svoj potenciál. Umožňuje im zažiť si úspech, pozitívne ich motivuje, posilňujú ich sebadôveru.Školský psychológ

Mgr. Katarína BALGOVÁ

Konzultačné hodiny:  utorok – štvrtok od 14:00 do 15:30

denne (podľa potreby alebo po vzájomnom dohovore osobne, telefonicky alebo cez mail)

Kontakt: mail: balgovakatkazsvk@gmail.com

                  EduPage

Psychológ nie je šaman, ani liečiteľ. Nevie čítať myšlienky, nepozná všetky riešenia na každý problém, nie je hodnotiaci ani súdiaci. Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa.

Školská psychologička na našej škole vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho a skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom v školách; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Školská psychologička poznáva osobnosť žiaka,  venuje pozornosť žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, nadaným a talentovaným žiakom. Pracuje aj so žiakmi, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Spolupodieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry a klímy v školskom prostredí.

Kto sa môže obrátiť na pomoc školského psychológa?


Žiaci, obráťte sa na školského psychológa ak:Učitelia, vyhľadajte školského psychológa ak:Rodičia, môžete sa  obrátiť na školského psychológa ak:

Konzultácie sú určené rodičom a zákonným zástupcom žiakov, učiteľom, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy.

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Ľubica DRAKOVÁ

Konzultačné hodiny:  pondelok a streda od 12:30 do 14:00

      denne (podľa potreby alebo po vzájomnom dohovore       osobne, telefonicky alebo cez mail)

Kontakt: mail: drakoval@post.sk

                  EduPage

Som tu  pre rodičov, pedagógov, žiakov a pre tých, ktorí potrebujú pomoc, radu, či usmernenie pri riešení svojho problému.


Školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec podieľajúci sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu. Spoluvytvára podmienky pre inklúziu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami i bez ŠVVP. Priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP  a na zabezpečovaní špeciálno-pedagogickej podpory, intervencie.


V procese vyučovania poskytuje žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami i bez ŠVVP individuálne odborné špeciálno-pedagogické, intervenčné, reedukačné, kompenzačné, korekčné, stimulačné,  terapeutické a rehabilitačné služby, nápravné techniky a metodiky. Poskytuje konzultácie, rady a informácie, metodickú pomoc ostatným odborným pracovníkom školy , pedagógom, žiakom a tiež i zákonným zástupcom žiakov. Metodicky vedie asistentov učiteľa. Úzko spolupracuje s vedením školy  pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrami poradenstva a prevencie CPP, špecializovanými centrami poradenstva a prevencie ŠCPP a inými odborníkmi, špecialistami, lekármi...


Príklady ťažkostí s ktorými Vám môže špeciálny pedagóg pomôcť

1. stupeň

2. stupeň

 • Pletú sa mi písmenká
 • Nedarí sa mi čítať
 • Nepamätám si básničku
 • Píšem písmená zrkadlovito, nemajú rovnaký tvar, veľkosť
 • Zabúdam písať veľké písmená na
 • začiatku vety a u vlastných menách
 • Som veľmi pomalý/pomalá
 • Často škrtám
 • Väčšinou si nepamätám, čo nám pani učiteľka vysvetľovala
 • Koľko je tých zajacov?
 • Stále sa musím vrtieť s niečim hrať, rozprávať, čo začnem nedokončím
 • Kde je to vpravo a vľavo?
 • Pomóc diktát
 • Málo času, málo času
 • Nemôžem sa sústrediť
 • Čo som to napísal/a ?! Táčik miesto vtáčik.
 • Veď som si to kontroloval/a. Prečo som tie chyby nevidel/a.
 • Už päťkrát som si zadanie prečítal/a ,ale fakt neviem čo sa po mne chce.
 • Naozaj som sa to učil/a a vedel/a som to. Nejako mi to vyfučalo z hlavy.
 • V spleti tých čiar, slov, farieb nemám šancu nájsť kde je to mesto na mape.

Čo môžem pre Vás ako školský špeciálny pedagóg urobiť?

Konzultácie sú určené rodičom a zákonným zástupcom žiakov, učiteľom, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy.

Sociálny pedagóg

Mgr. Andrea GOREJOVÁ

Konzultačné hodiny:  utorok a štvrtok od 10:00 do 14:00

      denne (podľa potreby alebo po vzájomnom dohovore       osobne, telefonicky alebo cez mail)

Kontakt: mail: andyg6851@gmail.com

                  EduPage

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti hlavne v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom a ich zákonným zástupcom, plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho a etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov a sociálno-pedagogického poradenstva.Základná činnosť sociálneho pedagóga v školskom prostredí pozostáva:

Aktivity školského sociálneho pedagóga

V rámci preventívnej činnosti sociálny pedagóg realizuje preventívne aktivity v triedach počas spoločných hodín, hodín náboženstva, etiky, výtvarnej výchovy…. Po dohode s vedením školy a triednym učiteľom. Tieto aktivity organizuje aj v rámci mimoškolskej činnosti v spolupráci s inými špecializovanejšími odborníkmi ak si to vyžaduje téma. V rámci vyhľadávacej činnosti sa zameriava hlavne na preskúmanie podnetov, na monitoring žiakov so zníženými známkami zo správania, žiakov s pokarhaním, žiakov podozrivých zo záškoláctva, žiakov s výrazne neuspokojivými výsledkami, navrátených z ústavnej výchovy, žiakov s problémami v správaní, sociálne zanedbaných žiakov.

V otázkach vyhľadávania organizuje a vyhodnocuje školský sociálny pedagóg  v spolupráci so špeciálnym pedagógom prieskumné metódy na zistenie napríklad šikanovania, rasizmu, ponižovania, týrania.

V intervencii sú aktivity nasmerované hlavne na zásah proti šikanovaniu, agresii, záškoláctvu, požívaniu omamných a psychotropných látok, sexuálnemu nátlaku.

Súčasťou aktivít školského sociálneho pedagóga  je aj spolupráca s inštitúciami (štátne, neštátne).

LINKY POMOCI


IPčko.sk: https://ipcko.sk/

- internetová linka dôvery pre mladých ľudí

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk/  

- linka pomoci pre deti a mládež

Linka dôvery Nezábudka: https://linkanezabudka.sk/

- telefonická linka dôvery pre dospelých

Chuť žiť: https://chutzit.sk/

- linka pomoci pre ľudí s poruchami príjmu potravy a ich blízkych

Linka podpory pre učiteľov: https://mpc-edu.sk/sk/aktuality/linka-podpory-pre-ucitelov  

- linka podpory pre pedagógov


Konzultácie sú určené rodičom a zákonným zástupcom žiakov, učiteľom,

odborným a nepedagogickým zamestnancom školy.


Kariérový a výchovný poradca

Mgr. Eva ROZKOŠOVÁ

Výchovný poradca spolupracuje  s triednymi učiteľmi  pri informovaní o žiakoch  s výchovno-vzdelávacími problémami a s problémami vo výchove a vývine osobnosti, zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity a podľa potreby im sprostredkúva psychologické, iné odborné služby a starostlivosť


Asistenti učiteľa

Asistent učiteľa je súčasťou školského podporného tímu na škole. Pracuje so žiakmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom rešpektuje potreby daného žiaka vzhľadom na jeho aktuálny stav. Vytvára podmienky, ktoré podporujú jeho integráciu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj v rámci školského kolektívu.

Motivuje, podporuje, vedie žiaka k samostatnosti, k spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými žiakmi v rámci triedy ako aj mimo nej. V prípade potreby ho sprevádza na školských akciách, spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiaka.