Home

Škola \  ŠKD

Mesačný poplatok  za prvé dieťa

15 €

Druhé a každé ďalšie dieťa

10 €

Mesačný príspevok za dieťa v hmotnej núdzi

10 €

Druhé a každé ďalšie dieťa v hmotnej núdzi

8 €

Mesačný poplatok určuje zriaďovateľ a uhrádza sa vždy do 10. v mesiaci vopred na účet.

Číslo účtu: SK28 7500 0000 0040 3019 1432

Školský klub detí pri Základnej škole, Námestie A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš je školské zariadenie, ktorého činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí prostredníctvom výchovno - vzdelávacích, výchovných, záujmových a rekreačných činností.


V školskom roku 2023/2024 je v prevádzke 6 oddelení ŠKD

Preberanie detí z ŠKD


Dieťa zo ŠKD preberá zákonný zástupca alebo osoba poverená zákonným zástupcom uvedená v zápisnom lístku. Dieťa nebude zo ŠKD uvoľnené na základe telefonického kontaktu, ani s osobou, ktorá nie je uvedená na zápisnom lístku. V naliehavých prípadoch rodič je povinný kontaktovať vedenie školy na tel. čísle 421 47 48 304 01.

1. Dieťa sa do ŠKD prijíma za základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

2. Deti sa do ŠKD prihlasujú spravidla na obdobie počas primárneho vzdelávania na základnej škole

3. Zákonný zástupca vyplní osobné údaje v záväznej prihláške, pravdivosť údajov potvrdí svojim podpisom. Akúkoľvek zmenu je povinný okamžite nahlásiť.

4. Dieťa môže byť dočasne odhlásené zo závažných dôvodov (dlhodobé ochorenie, liečenie a pod.)

5. Dieťa môže byť zákonným zástupcom odhlásené iba písomne.

Výchovný program

Oddelenie

Vychovávateľka

Triedy

1. oddelenie

Mária Balková

3.A, 4.A

2. oddelenie

Helena Kováčová

4.A, 4.B

3. oddelenie

Mgr. Mária Bobišová

1.B, 1.C

4. oddelenie

Mgr. Jana Kalmárová

1.A, 1.C

5. oddelenie

Želmíra Pretzová

2.A, 3.B

 6. oddelenie

 Mgr. Beata Trebuľová

2.B, 3.B

Poplatky za ŠKD

Na stiahnutie:


Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD


Čestné vyhlásenie pre zber údajov

Prevádzka v ŠKD


od 06. 00 hod.- do 07. 30 hod.

od 11. 30 hod.- do 16. 00 hod.

od 16. 00 hod.- do 16. 30 hod.

Režim ŠKD

Prihlasovanie a odhlasovanie detí do ŠKD

POZOR!

Vyzdvihovanie detí z ŠKD po novom!

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu mesta Veľký Krtíš, naša škola pristúpila k zmene vyzdvihovania detí zo školského klubu.

Zákonný zástupca dieťaťa môže vstúpiť do budovy školy len so zámerom vyzdvihnúť si svoje dieťa z ŠKD.

Pred vstupom do budovy  kontaktuje svoju p.vychovávateľku telefonicky

a dieťa si preberie priamo od vychovávateľky.